Procesor Servis -Safe Software- Call +38761376430

"Procesor" Servis - Safe Software - Computer&Network security - Naše znanje je Vaša sigurnost, 1.usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery) 2. instaliranje personalnih računara 3.usluge instalacije softvera. Call +38761376430

01.06.2018.

PRIJEDLOG UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI

“Procesor” servis iz Goražda, koje zastupa Nermin Hadžimešić, 43. Drinske brigade broj: 26. , 73 000 Goražde ID:4345127520005 (u nastavku: Izvršilac) i Privredno društvo Adresa: OIB: (u nastavku: Naručilac) zaključuje slijedeće: UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI 1. član Ovim ugovorom uređuju se uslovi i način poslovne saradnje između ugovornih strana. 2. član Potpisivanjem ovog ugovora strane se dogovaraju o poslovnom sudjelovanju za radove i zadatke navedene u ovom ugovoru. 3. član Zadatak izvršioca je: usluge software “Procesor” servis koja obuhvata: 1. usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery) 2. instaliranje personalnih računara 3. usluge instalacije softvera. 4. član Izvršilac je sve poslove i zadatke iz 3. člana ugovora dužan obavljati s pažnjom dobrog stručnjaka i djelovati u interesu naručioca. Naručilac se obavezuje da će izvršiocu blagovremeno pripremiti sve materijale koji su potrebni za obavljanje poslova i zadataka iz 3. člana ovog ugovora. 5. član Naručilac navedenih poslova i zadataka se obavezuje plaćati Izvršiocu tih poslova i zadataka iznos od 70% od vrijednosti ugovorenog odmah nakon potpisanog ugovora. Izvršilac se obavezuju isporučivati fakture-račune za obavljene poslove. Naručilac se obavezuju po potrebi isporučivati fakture-račune za obavljene poslove krajnjem korisniku. Krajnji korisnik će vršiti plaćanje izvršiocu. 6. član Ugovor važi jednu godinu od dana potpisivanja. Ukoliko se ugovor ne raskine prije na mjesec dana isteka, automatski se produžuje na godinu dana. 7. član Izvršilac je dužan poštivati moguće promjene u narudžbi samo na osnovu pismenog zahtjeva naručioca. Izvršilac ima pravo na raskid ugovora i prije završetka radova koji su predmet ovog ugovora, ukoliko Naručilac ne ispuni obavezu plaćanja tri uzastopna računa. 8. član Ugovorne strane će međusobne sporove rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, nadležan je Općinski Sud u Goraždu. 9. član Ugovor je sastavljen u dva primjerka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po jedan primjerak. U Goraždu, dana __.__.____. godine IZVRŠILAC: NARUČILAC: ........................................ MP ....................................... https://www.facebook.com/ProcesorServisSoftver/?hc_ref=ARQrbuENguVcRfc_YYboQvMv4eAqqYG4dOP64iTpqIeogirStXcBjwvFETG2NizSG6g

Procesor Servis -Safe Software- Call +38761376430

MOJI LINKOVI

Poštovani prijatelji, za sve Vama potrebne informacije kotaktirajte me, moja Email adresa je:
hadzimesicn@gmail.com
neragim2000@hotmail.com
neragim2000@yahoo.com
nermin.hadzimesic@pravosudje.ba

Telefon/SmS/WhatsApp/Viber:
+38761376430

Na Facebook poruke u inbox:
https://www.facebook.com/ Nermin Nerko Hadžimešić

Na Skype
hadzimesic

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
178713

Powered by Blogger.ba